Formulare de Aplicare

Propunerile de proiecte de transfer tehnologic de inovare vor fi elaborate după formularul-tip şi însoţit de:

a) scrisoarea de garanţie a cofinanţării;

b) planul de afaceri / studiul de fezabilitate (optional);

c) copia brevetului (dacă este cazul);

d) copia certificatului de înregistrare și extrasului a întreprinderii-executor și cofinanțator;

e) certificatul privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat a executorului și cofinanţatorului la data depunerii propunerii de proiect;

f) copia de pe extrasul eliberat de bancă privind disponibilitatea (neblocarea) contului (în cazul altor întreprinderi decît cele cu cont la trezoreria de stat);

g) certificatul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare sau cererea cu intenţia de a deveni rezident al PŞT/II, în baza proiectului de inovare și transfer tehnologic depus la concurs;

h) copiile buletinelor de identitate ale personalului angajat în proiect şi CV-urile;

i) declarație privind valoarea ajutorului de minimis primit în ultimii 3 ani fiscali consecutivi;

k) alte documente solicitate de AITT.

Aceste acte vor fi anexate la propunerea de proiect într-un singur fișier în format pdf și plasate în sistemul informaţional expert-online pe pagina web: www.expert.asm.md de către conducătorul proiectului.

Proiectele se vor prezenta în 2 exemplare pe suport de hârtie şi în format electronic, la adresa Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Formulare necesare pentru participarea la concurs pot fi descărcate de aici:

1) Formularul proiectului

2) Planul de afaceri partea 1 și partea 2

3) Scrisoarea de garanție a cofinanțării

4) Declarația de eligibilitate

Adresă:

mun. Chişinău, str. Mioriţa 5, et.4, of. 407
Telefon: 88 25 60,

persoanele de contact:

Vadim Iațchevici, +373 (022) 88-25-64, [email protected]

web: