Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2018

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2018.

Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovaţii şi transfer de tehnologii noi, prin stimularea şi dezvoltarea IMM-lor inovaţionale.

Cerinţa obligatorie: Condiţia obligatorie pentru aplicarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic este implementarea unei inovaţii sau tehnologii noi pentru Republica Moldova.

Perioada de implementare: Perioada de implementare a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic este de maxim 2 ani.

Bugetul proiectului: Proiectele de inovare şi transfer tehnologic  se finanţează de la bugetul de stat, în volum de cel mult 50%, acordându-se prioritate proiectelor cu pondere mai mare de cofinanţare din sursele proprii a agentului economic, care constituie minim 50% din bugetul total al proiectului.

Cuantumul anual de finanţare a unui proiect: Finanţarea proiectului din bugetul de stat este până la 1 mil. lei pentru un an de implementare a proiectului.

Cofinanţarea cu mijloace financiare a activităţilor din cadrul proiectului se efectuează de către cofinanţator pe parcursul etapelor prevăzute în contract, mijloacele bugetare fiind alocate numai după realizarea cofinanţării.

Cofinanţarea cu mijloace materiale poate fi admisă în următoarele forme: utilaje, aparate, echipamente, materiale circulante, servicii necesare pentru realizarea proiectelor legate de procesul tehnologic din cadrul  acestora.

Pentru toate lucrările şi cheltuielile realizate prin cofinanţare, documentele justificative trebuie să corespundă perioadei de derulare a etapei pentru care s-a realizat cofinanţarea. Cofinanţatorii vor asigura înregistrarea documentelor în circuitul financiar-contabil în evidenţe separate, destinate proiectului respectiv.

Activităţile principale: În cadrul concursului vor fi finanţate cele mai bune proiecte. IMM-urile şi instituţiile publice câştigătoare vor beneficia de 50% pentru implementarea proiectului şi planului său de afaceri. Ideea de afaceri inovaţională trebuie să fie în cadrul următoarelor direcţii strategice:

  1. Materiale, tehnologii si produse inovative.
  2. Eficienta, energetica si valorificarea surselor regenerabile de energie.
  3. Sanatate si biomedicina.
  4. Biotehnologie.

Grupul ţintă: Întreprinderile mici şi mijlocii şi instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova.

Condițiile de eligibilitate al organizației-executoare sînt confirmate prin: 

a) certificatul de acreditare de către Consiliul Naţional de Acreditate şi Atestare (CNAA) sau statutul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic/ incubatorul de inovare;

b) certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor la bugetul public naţional;

c) declaraţia de confirmare a eligibilităţii potenţialilor contractori/ cofinanţatori;

d) confirmarea înregistrării obligatorii a obiectelor de proprietate intelectuală, în condiţiile legii, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a rezultatelor proiectelor anterioare;

e) lipsa încălcărilor anterioare ale prevederilor unor contracte de finanţare  cu Consiliul Suprem, Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi Centrul Proiecte Internaţionale, termenul de prescripţie stabilit fiind de 3 ani.

Condiţiile de prezentare de către aplicant:

Propunerile de proiecte de transfer tehnologic de inovare vor fi elaborate conform formularului-tip şi însoţit de:

a) scrisoarea de garanţie a cofinanţării;

b) Planul de afaceri;

c) copia brevetului (dacă este cazul);

d) copia certificatului de înregistrare a aplicantului și cofinanțatorului;

e) certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor la bugetul public naţional pentru aplicant și cofinanțator;

f) declaraţia de confirmare a eligibilităţii potenţialilor contractori;

g) certificatul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare sau cererea cu intenţia de a deveni rezident al PŞT/II, în baza proiectului de inovare și transfer tehnologic (în cazul altor întreprinderi decît organizaţiile ştiinţifice acreditate);

h) copiile buletinelor de identitate ale personalului angajat în proiect şi CV-urile;

i) declarație privind valoarea ajutorului de minimis primit în ultimii 3 ani fiscali consecutivi;

j) alte documente solicitate

 

Aceste acte vor fi anexate la propunerea de proiect într-un singur fişier în format pdf şi plasate în sistemul informaţional expert-online pe pagina web: www.expert.asm.md de către conducătorul proiectului.

Proiectele se vor prezenta în 1 exemplar pe suport de hârtie şi în format electronic, la adresa Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. Formulare necesare pentru participarea la concurs pot fi descărcate de pe pagina www.aitt.md.

Formularele necesare pentru participarea la concurs pot fi descărcate mai jos:

1) Formularul proiectului cu scrisoare de însoțire;

2) Planul de afaceri partea 1 și partea 2;

3) Scrisoarea de garanție a cofinanțării;

4) Declarația de eligibilitate;

5) Declarație privind valoarea ajutorului de minimis primit.

Documente utile:

1) Ghid privind perfectarea proiectului de inovare și transfer tehnologic;

2) Ghid privind completarea planului de afaceri;

3) Regulament privind finanțarea activităților din sfera științei și inovării și a învățământului academic.

Calendarul competiţiei:

Proiectele se vor depune în perioada de 01.03.2017 - 01.06.2017.

Termenul limită de depunere a proiectului: 01.06.2017

Termenul de verificare primară: 02.06.2017 – 06.06.2017

Termenul de expertiză ştiinţifică:07.06.2017 – 12.07.2017

Termenul de contestaţie: 13.07.2017 – 17.07.2017

Termenul de aprobare pentru finanţare:18.07.2017 – 31.01.2018

Adresă:

mun. Chişinău, str. Mioriţa 5, et.4, of. 407
Telefon: (022) 88-25-64, (022) 88-25-69

Fax: (022) 88-25-60

persoanele de contact:

Ecaterina Mocanu, emocanu.aitt@gmail.com

Vadim Iaţchevici, vadim.iatchevici@gmail.com

Valentin Botezatu, 022 88-25-64, botezatuvalentin1991@gmail.com