Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic lansează concursul suplimentar al proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul suplimentar al proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017.

Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi, prin stimularea și dezvoltarea IMM-lor inovaționale.

Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic este implementarea unei inovații sau tehnologii noi pentru Republica Moldova.

Perioada de implementare: Perioada de implementare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 2 ani.

Bugetul proiectului: Proiectele de inovare şi transfer tehnologic  se finanţează de la bugetul de stat, în volum de cel mult 50%, acordându-se prioritate proiectelor cu pondere mai mare de cofinanţare din sursele proprii a agentului economic, care constituie minim 50% din bugetul total al proiectului.

Cuantumul anual de finanțare a unui proiect: Finanțarea proiectului din bugetul de stat este pînă la 1 mil. lei pentru un an de implementare a proiectului.

Cofinanţarea cu mijloace financiare a activităţilor din cadrul proiectului se efectuează de către cofinanţator pe parcursul etapelor prevăzute în contract, mijloacele bugetare fiind alocate numai după realizarea cofinanţării.

Cofinanţarea cu mijloace materiale poate fi admisă în următoarele forme: utilaje, aparate, echipamente, materiale circulante, servicii necesare pentru realizarea proiectelor legate de procesul tehnologic din cadrul  acestora.

Pentru toate lucrările şi cheltuielile realizate prin cofinanţare, documentele justificative trebuie să corespundă perioadei de derulare a etapei pentru care s-a realizat cofinanţarea. Cofinanţatorii vor asigura înregistrarea documentelor în circuitul financiar-contabil în evidenţe separate, destinate proiectului respectiv.

Activităţile principale: În cadrul concursului vor fi finanțate cele mai bune proiecte. IMM și instituțiile publice câştigătoare vor beneficia de 50% pentru implementarea proiectului și planului său de afaceri. Ideea de afaceri inovațională trebuie să fie în cadrul următoarelor direcţii strategice:

  1. Materiale, tehnologii si produse inovative.
  2. Eficienta, energetica si valorificarea surselor regenerabile de energie.
  3. Biotehnologie.

Grupul ţintă: Întreprinderile mici și mijlocii și instituțiile din sfera științei și inovării din Republica Moldova.

Condițiile de eligibilitate al organizației-executoare sînt confirmate prin: 

a) certificatul de acreditare de către Consiliul Naţional de Acreditate şi Atestare (CNAA) sau statutul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic/ incubatorul de inovare;

b) certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor la bugetul public naţional;

c) declaraţia de confirmare a eligibilităţii potenţialilor contractori/ cofinanţatori;

d) confirmarea înregistrării obligatorii a obiectelor de proprietate intelectuală, în condiţiile legii, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a rezultatelor proiectelor anterioare;

e) lipsa încălcărilor anterioare ale prevederilor unor contracte de finanţare  cu Consiliul Suprem, Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi Centrul Proiecte Internaţionale, termenul de prescripţie stabilit fiind de 3 ani.

Condiţiile de prezentare de către aplicant:

Propunerile de proiecte de transfer tehnologic de inovare vor fi elaborate conform formularului-tip şi însoţit de:

a) scrisoarea de garanţie a cofinanţării;

b) Planul de afaceri;

c) copia brevetului (dacă este cazul);

d) copia certificatului de înregistrare a aplicantului și cofinanțatorului;

e) certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor la bugetul public naţional pentru aplicant și cofinanțator;

f) declaraţia de confirmare a eligibilităţii potenţialilor contractori;

g) certificatul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare sau cererea cu intenţia de a deveni rezident al PŞT/II, în baza proiectului de inovare și transfer tehnologic (în cazul altor întreprinderi decît organizaţiile ştiinţifice acreditate);

h) copiile buletinelor de identitate ale personalului angajat în proiect şi CV-urile;

i) declarație privind valoarea ajutorului de minimis primit în ultimii 3 ani fiscali consecutivi.

Aceste acte vor fi anexate la propunerea de proiect într-un singur fișier în format pdf și plasate în sistemul informaţional expert-online pe pagina web: www.expert.asm.md de către conducătorul proiectului.

Formularele necesare pentru participarea la concurs pot fi descărcate mai jos:

1) Formularul proiectului cu scrisoare de însoțire;

2) Planul de afaceri partea 1 și partea 2;

3) Scrisoarea de garanție a cofinanțării;

4) Declarația de eligibilitate;

5) Ghid privind perfectarea proiectului de inovare și transfer tehnologic;

6) Ghid privind completarea planului de afaceri;

7) Declarație privind valoarea ajutorului de minimis primit.

Proiectele se vor prezenta în 1 exemplar pe suport de hârtie şi în format electronic, la adresa Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Formulare necesare pentru participarea la concurs pot fi descărcate de pe pagina www.aitt.md.

Calendarul competiției:

Proiectele se vor depune în perioada de 01.03.2017 - 15.03.2017.

Termenul limită de depunere a proiectului: 15.03.2017

Termenul de verificare primară: 16.03.2017 – 22.03.2017

Termenul de expertiză științifică:23.03.2017 – 27.04.2017

Termenul de contestație: 28.04.2017 – 02.05.2017

Termenul de aprobare pentru finanțare:02.05.2017 – 31.05.2017

 

Adresă:

mun. Chişinău, str. Mioriţa 5, et.4, of. 407
Telefon: (022) 88-25-64, (022) 88-25-69

Fax: (022) 88-25-60

persoanele de contact:

Ecaterina Mocanu, emocanu.aitt@gmail.com

Vadim Iațchevici, vadim.iatchevici@gmail.com