Statutul

Agenția pentru Inovare și Trasfer Tehnologic (AITT) este o instituție publică auxiliară din sfera științei și inovării, creată prin Hotărârea Asambleei Academiei de Științe a Moldovei nr. 8 din 29 octombrie 2004, pentru coordonarea, stimularea și implementarea mecanismelor activității de inovare și transfer tehnologic în conformitate cu prevederile Codului cu privire la Știință și Inovare nr. 259 - XV din 15 iulie 2004. 

În activitatea sa, Agenţia exercită următoarele atribuţii:

 • realizează politica de stat în domeniul inovării şi transferului tehnologic;
 • elaborează propuneri de perfecţionare a cadrului normativ al sferei inovării şi transferului tehnologic;
 • stabileşte direcţiile strategice ale activităţii de inovare şi transfer tehnologic, reflectate în programe şi proiecte de toate nivelurile;
 • participă la realizarea parteneriatului între organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, instituţiile de învăţămînt superior şi întreprinderile de producţie;
 • determină volumul alocaţiilor financiare pentru susţinerea programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, care urmează a fi aprobat de Consiliul Suprem;
 • atrage și administrează mijloace financiare din surse publice și private destinate realizării programelor de transfer tehnologic, desfășurării activității în cadrul parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare, creării și dezvoltării infrastructurii acestora;
 • elaborează și prezintă spre aprobare Consiliul Suprem, mecanismele de distribuire și utilizare a resurselor financiare destinate activității în cadrul parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare;
 • organizează înregistrarea de stat şi evidenţa programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic;
 • coordonează procesul de creare a infrastructurii sferei inovării şi transferului tehnologic;
 • acordă asistenţă specializată în sfera inovării şi transferului tehnologic;
 • organizează expoziţii ale realizărilor din sfera inovării şi transferului tehnologic;
 • colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu organizații neguvernamentale și experți independenți, cu organizații naționale și internaționale în domeniul inovării pentru sprijinul activităților și dezvoltarea parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare;
 • dezvoltă legături cu organizații din sfera inovării și transferului tehnologic din străinătate;
 • editează lucrări și reviste științifice;
 • organizează seminare, workshop-uri și mese rotunde în scopul promovării rezultatelor domeniului inovării și transferului tehnologic;
 • exercită alte atribuţii stabilite de lege.