ANUNȚ privind concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2016

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei desfășoară concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2016.

Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi, prin stimularea și dezvoltarea IMM-lor inovaționale.

Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic este elaborarea și implementarea unei inovații sau transferul tehnologiilor noi în Republica Moldova.

Perioada de implementare: Perioada de implementare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 2 ani.

Bugetul proiectului: Proiectele de inovare şi transfer tehnologic  se finanţează de la bugetul de stat, în volum de cel mult 50%, acordându-se prioritate proiectelor cu pondere mai mare de cofinanţare din sursele proprii a agentului economic, care constituie minim 50% din bugetul total al proiectului.

Finanțarea proiectului din bugetul de stat este pînă la 1 mil. de lei pentru un an de implementare a proiectului.

Cofinanţarea cu mijloace financiare a activităţilor din cadrul proiectului se efectuează de către cofinanţator pe parcursul etapelor prevăzute în contract, mijloacele bugetare fiind alocate numai după realizarea cofinanţării.

Cofinanţarea cu mijloace materiale poate fi admisă în următoarele forme: utilaje, aparate, echipamente, materiale circulante, servicii necesare pentru realizarea proiectelor legate de procesul tehnologic din cadrul  acestora.

Pentru toate lucrările şi cheltuielile realizate prin cofinanţare, documentele justificative trebuie să corespundă perioadei de derulare a etapei pentru care s-a realizat cofinanţarea. Cofinanţatorii vor asigura înregistrarea documentelor în circuitul financiar-contabil în evidenţe separate, destinate proiectului respectiv.

Activităţile principale: În cadrul concursului vor fi finanțate cele mai bune proiecte. IMM și instituțiile publice câştigătoare vor beneficia de 50% pentru implementarea proiectului și planului său de afaceri. Ideea de afaceri inovațională trebuie să fie în cadrul următoarelor direcţii strategice:

  1. Materiale, tehnologii si produse inovative.
  2. Eficienta, energetica si valorificarea surselor regenerabile de energie.
  3. Sanatate si biomedicina.
  4. Biotehnologie.

Rezultate: Iniţiativa finanţată în cadrul concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic va contribui la realizarea următoarelor rezultate:

  • crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea IMM-urilor prin  aplicare inovațiilor și tehnologiilor noi;
  • crearea produselor inovaționale pe piața autohtonă și internațională;
  • dezvoltarea infrastructurii inovaționale;
  • asigurarea conexiunii între mediul de afaceri şi cel de cercetare;
  • promovarea activităţii de inovare şi transfer tehnologic în ţară cât şi peste hotarele ei.

Grupul ţintă: Întreprinderile mici și mijlocii și instituțiile din sfera științei și inovării din Republica Moldova.

Condițiile de eligibilitate al organizației-executoare sînt confirmate prin: 

a) certificatul de acreditare de către Consiliul Naţional de Acreditate şi Atestare (CNAA) sau statutul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic/ incubatorul de inovare;

b) certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor la bugetul public naţional;

c) declaraţia de confirmare a eligibilităţii potenţialilor contractori/ cofinanţatori;

d) confirmarea înregistrării obligatorii a obiectelor de proprietate intelectuală, în condiţiile legii, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a rezultatelor proiectelor anterioare.

e) lipsa încălcărilor anterioare ale prevederilor unor contracte de finanţare cu AITT.

Condiţiile de prezentare:

Propunerile de proiecte de transfer tehnologic de inovare vor fi elaborate după formularul-tip şi însoţit de:

a) scrisoarea de garanţie a cofinanţării;

b) planul de afaceri;

c) copia brevetului (dacă este cazul);

d) copia certificatului de înregistrare și extrasului a întreprinderii-executor și cofinanțator;

e) certificatul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare sau (descarcă) cererea cu intenţia de a deveni rezident al PŞT/II, indicînd ce fel de produs inovaţional, serviciu în sfera businessului inovaţional, şi/sau cercetări ştiinţifice ce le însoţesc vor efectua (în cazul altor întreprinderi decît organizaţiile ştiinţifice acreditate);

f) copiile buletinelor de identitate ale personalului angajat în proiect şi CV-urile.

Aceste acte vor fi anexate la propunerea de proiect într-un singur fișier în format pdf și plasate în sistemul informaţional expert-online pe pagina web: www.expert.asm.md de către conducătorul proiectului.

 Proiectele se vor prezenta în 2 exemplare pe suport de hârtie şi în format electronic, la adresa Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Formulare necesare pentru participarea la concurs pot fi descărcate de aici:

1) Formularul proiectului

2) Planul de afaceri partea 1 și partea 2

3) Scrisoarea de garanție a cofinanțării

4) Declarația de eligibilitate

5) Ghid privind perfectarea proiectului de inovare și transfer tehnologic

6) Ghid privind completarea planului de afaceri

Termenul limită: Proiectele se vor depune în perioada de 01.05.2015 - 30.11.2015.

Adresă:

mun. Chişinău, str. Mioriţa 5, et.4, of. 407
Telefon: 88 25 60,

persoanele de contact:

Vadim Iațchevici, 068115110, [email protected]

Lefter Melania, 068997893, [email protected]

web: